पहा आजचे तुर बाजार भाव २४ मई

संगमनेर

शेतमालजातआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
तुर१ क्विंटल४७००४७००४७००

भोकर

शेतमालजातआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
तुर४५ क्विंटल६७५१८००९७३८०

पैठण

शेतमालजातआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
तुर८ क्विंटल७५०२७९००७६०१

कारंजा

शेतमालजातआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
तुर२७०० क्विंटल७६००८५००८१४५

मुरुम

शेतमालजातआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
तुरगज्जर२० क्विंटल७७००८७०१८२००

अकोला

शेतमालजातआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
तुरलाल१९७१ क्विंटल७०००८९६५८६००

मालेगाव

शेतमालजातआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
तुरलाल२५ क्विंटल६५५१८०२०७९५१

अमरावती

शेतमालजातआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
तुरलाल३३६३ क्विंटल८१००८७३०८४१५

चिखली

शेतमालजातआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
तुरलाल३२५ क्विंटल७४५०८४००७९२५

अमळनेर

शेतमालजातआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
तुरलाल१० क्विंटल७३००७५००७५००

Leave a Comment